Dienst Syndicus voor mede-eigenaars

De algemene vergadering stelt een syndicus aan teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen (mede-eigendom). Dit beheer omvat in de eerste plaats het administratieve en financiële luik, doch ook het technische beheer en zo nodig de vertegenwoordiging in rechte.

In de praktrijk wordt vastgesteld dat dit beheer vaak waargenomen wordt door één van de mede-eigenaars die met de beste bedoelingen, doch vaak met te weinig kennis van zaken, het gebouw beheert. Dit leidt regelmatig tot conflicten, wanbeheer, en een gebrek aan opvolging. Door de complexe wetgeving desbetreffend worden, vaak onbewust, tal van wettelijke verplichtingen niet voldaan.

Een advocaat als syndicus biedt U evenwel een aantal waarborgen, niet in het minst dat er in volledige onpartijdigheid opgetreden kan worden. Bovendien wordt het mandaat vervuld met de nodige bekwaamheid, is de advocaat verzekerd in beroepsaansprakelijkheid en is de advocaat-syndicus ook een vertrouwenspersoon.

Voor mede-eigendommen tot 20 kavels kan U bij ons kantoor terecht. Op uw vraag wordt U een gepersonaliseerde offerte bezorgd betreffende het beheer van het gebouw.

Takenpakket Syndicus

 1. Statutaire Algemene Vergadering bijeenroepen
 2. De beslissingen van de Algemene Vergadering notuleren in het daartoe bestemde register
 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren
 4. Bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer stellen
 5. Daartoe zal de syndicus 1 x per jaar een afrekening van het gemeenschappelijk en privatief verbruik opmaken, welke het volgende omvat:
  • een kostenopgave per kostensoort en verdeelsleutel
  • een tabel voor de verdeling van de kosten onder de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
  • een vermogensstaat van de Vereniging van Mede-eigenaars
  • Dit vermogen wordt verplicht geplaatst op diverse rekeningen, waaronder een rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal.
 6. … en alle andere nuttige taken welke het beheer van de mede-eigendom uitmaken

Contact

Geïnteresseerd naar deze dienstverlening? Vraag een vrijblijvende en gepersonaliseerde offerte aan via het contactformulier. U kunt me ook contacteren op Tel: 054/24.45.57 of Gsm: 0486/86.75.52 .